Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Televizní studio ZZIP, s.r.o.

Povodí Moravy opraví opevnění koryta Bystřice v Olomouci

Olomouc

V období od července do října provede Povodí Moravy opravu opevnění řeky Bystřice v Olomouci nad soutokem s řekou Moravou. Práce budou spočívat v opravě a přespárování opěrných zdí, zasypání výtrží, stabilizaci základů a položení nových říms. „Cílem prací je zajištění bezpečnosti při zvýšených průtocích, stabilizace koryta vodního toku a prodloužení životnosti opevnění, které je součástí protipovodňových opatření Olomouce. Pokud bychom práce neprovedli, mohla by voda při povodňových stavech narušit břehy tak, že dojde např. k podemletí těsně sousedící dopravní infrastruktury,“ popisuje význam oprav generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. Práce budou probíhat na přibližně 1,2 kilometru dlouhém úseku Bystřice od lávky v ulici Bystrovanská po soutok s Moravou a nevyžádají si významná dopravní omezení. K úspěšnému a bezpečnému provedení prací bude nezbytné vypustit jezovou zdrž, která vzdouvá hladinu nejen v Moravě, ale také v Bystřici nad soutokem s Moravou. „Abychom se mohli dostat k základům zdí, bude potřeba zachovat v řece přirozený průtok. Vše je pečlivě naplánované tak, aby hladina v jezové zdrži byla snížená pouze na nezbytně nutnou dobu. Vypouštění jezové zdrže bude velice pozvolné i s ohledem na stavební práce níže po toku v rámci IV. A etapy protipovodňových opatření Olomouce. Na konci srpna pak zahájíme kompletní plnění nadjezí na provozní hladinu,“ vysvětluje Gargulák. Srážka je naplánovaná a vodoprávním úřadem schválená v termínu od 8. července do 26. srpna. Od 8. července do 5. srpna půjde o úplnou srážku, kdy bude hladina tvořena pouze přirozeným průtokem. V tomto období provede správce toku stavební práce na základech a běžně zaplavených částech zdí. Následně od 6. srpna do 26. srpna Povodí Moravy hladinu v jezové zdrži zvedne přibližně o metr. Na konci srpna začnou vodohospodáři jezovou zdrž opět napouštět. Práce na opravách opevnění začnou v červenci a potrvají do října 2024. Náklady ve výši 7,8 mil. korun budou financovány z vlastních finančních prostředků Povodí Moravy.      

Kategorie :

Olomouc

Sdílejte :